SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. člen
PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je WPM d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, davčna številka: 91599121, matična številka: 2271141000 (v nadaljevanju Organizator).

Vsi, ki rešijo Nagradno igro, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni ter se s sodelovanjem v Nagradni igri v celoti strinjajo.

2. člen
TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka spletni strani Planet Nogomet,  od dne 30. 5. 2024, do nadaljnega.

3. člen
UDELEŽENECI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se prijavijo k sodelovanju v nagradni igri, v času trajanja nagradne igre.

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša
od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali agenciji, njihovi ožji družinski člani in osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov iz nagradne igre.

4. člen
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Nagradna igra poteka na spletni strani Planet Nogomet. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžreba objavljeni na platformah Facebook, Instagram ali spletni strani Planet Nogomet, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Za sodelovanje v nagradni igri se je potrebno prijaviti na tedenski novčnik, kar lahko storite preko povezave: https://planetnogomet.si/nagradna-igra-osvojite-planet-nogomet-skodelico/

5. člen
ŽREBANJE NAGRAD, ZAPISNIK, OBJAVA NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
V žrebu sodeljujejo vse pravilno oddane prijave . Žrebanje dobitnikov se bo odvijalo na sedežu Organizatorja, vsak torek ob 13.00. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja nagradne igre.

Izmed vseh, ki so pravilno prijavili se bo izžrebal 1 nagrajenec, ki bo prejel naslednje nagrade:

  • Skodelica Planet nogomet.

Po zaključku nagradne igre bomo nagradili enega uporabnikov, ki se bo uspešno prijavil na nagradno igro (v skladu s pogoji iz 4. člena).

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe ali zamenljive za gotovino.

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po zaključku nagradne igre, in sicer bodo prejeli obvestilo preko e-mail sporočila. V primeru, da se nagrajenec v roku treh (3) delovnih dni od prejetega elektronskega sporočila organizatorju oziroma pogodbenemu obdelovalcu ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade

Oseba, ki bo izžrebana za nagrado preko maila, s katerem bo obveščen o izžrebanju, pozvana da sporoči svoj osebne podatke, in način, kako bo potekala nadaljna komunikacija glede prevzema nagrade.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Prav tako ne
prevzema nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel med
sodelovanjem v nagradni igri, po njej ali ob prevzemu nagrad.

Organizator bo preveril, ali so dobitniki sodelovali v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njihova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba nov dobitnik.

O poteku žreba se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žreba, imena, priimke in naslove
prisotnih članov komisije ter dobitnikov (ime, priimek in naslov dobitnika, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega dobitnika). Zapisnik podpišejo oseba, ki bo izvajala žrebanje.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

6. člen
PREVZEM NAGRAD
Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, se o prevzemu nagrade dogovorijo z organizatorjem nagradnega igre po tem, ko jih ta o izžrebanosti obvesti, bodisi preko e-poštnega sporočila ali telefonskega klica.

V primeru, da nagrajenec na določen termin ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nagrade,
Organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini.

7. člen
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator nagradne igre ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanja nagrad.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrad, s čemer se udeleženci nagradne igre izrecno Strinjajo.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in za vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
  • (ne)delovanje družabne spletne mreže Instagram in za vse ostale aktivnosti na spletni mreži Instagram,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

8. člen
PRENEHANJE OBVEZNOSTI
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o
prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika.

9. člen
PRENEHANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator
ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti.

10. člen
UPORABA OSEBNIH PODATKOV:
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti Organizatorja nagradne
igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglaša, da Organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. pogodbenemu upravljalcu dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih nagradnih iger, in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave.

Navedene podatke lahko Organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica
privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik
možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Udeleženec soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek, e-pošta, telefonska številka)
v primeru, da prejme nagrado, objavijo na drugih socialnih omrežjih (TikTok, Instagram, Facebook in podobno), za kar od Organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Seznam nagrajencev hrani Organizator.
S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje Organizatorju, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistike obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja preko elektronske pošte.

Udeleženec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali po
pošti na naslov Organizatorja.

11. člen
DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator, in sicer:
dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila se hranijo
v prostorih organizatorja pet (5) let;
dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi
internimi akti.

12. člen
KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni,
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo bodisi na svojiih socialnih omrežjih (TikTok, Facebook, Instagram, ipd.) ali pa z zapisom na spletni strani.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v
nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z 30. 5. 2024.
WPM d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Lj-Črnuče, davčna številka: 91599121, matična številka: 2271141000
V Ljubljana 29. 5. 2024